Schenkbelasting

Schenkbelasting is de belasting die wordt geheven over hetgeen iemand geschonken krijgt. Een schenking is een “overeenkomst om niet, die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen de andere partij, de begiftigde verrijkt”. Deze definitie is in 2003 in de plaats gekomen van de oude. De meest opvallende verschillen zijn dat een goed niet behoeft te worden overgedragen (het niet betalen van aflossing kwalificeert ook als schenking) en de onherroepelijkheid is verdwenen. Een schenking mag dus ook herroepelijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontbindende voorwaarde van overleven. Ik verwijs hier naar de blog over hoe dat in de praktijk mis kan gaan.

Kennismaken?

Benieuwd of uw wensen en doelstellingen financieel haalbaar zijn? Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

Direct contact

Het grote belang van de schenkbelasting is vaak de combinatie met de erfbelasting. Als er geen schenkbelasting zou zijn, kan iedereen schenken zonder belasting te betalen en hoeft er geen erfbelasting betaald te worden.

Ook in het huwelijksgoederen regime spelen schenkingen een grote rol. Door te huwen in een gemeenschap van goederen verarmt de rijke helft ten gunste van de arme helft. Dit wordt niet als een schenking voor de schenkbelasting gezien. Ook een finaal wederkerig verrekenbeding wat bij overlijden net doet alsof met in gemeenschap was gehuwd is niet aan schenkingsrecht onderhevig.

De vrijstellingen in de schenkbelasting komen overeen met de vrijstellingen in de erfbelasting. Een bijzondere schenking is de papieren schenking. Deze werkt als volgt: de schenker schenkt een bedrag aan de begiftigde en leent dat ogenblikkelijk weer terug. Hierdoor krijgt de begiftigde een vordering op de schenker. De vordering wordt pas opgeëist als de schenker komt te overlijden. Door de schuld van de schenker is zijn nalatenschap kleiner. Het voordeel is dat alles op papier plaatsvindt en er dus geen liquiditeiten aan te pas komen. De akte moet notarieel worden opgesteld. De rente moet elk jaar worden betaald en mag dus niet schuld worden gebleven. De schenker dient dus over voldoende liquide middelen te beschikken om deze betalingen te kunnen doen. Wat van belang is dat er gevolgen zijn voor de inkomstenbelasting. Het geschonken vermogen behoort tot de grondslag voor box 3 voor de begiftigde. Hierdoor kan het voordeel voor de erfbelasting uiteindelijk teniet worden gedaan. Een planning zorgt ervoor dat inzichtelijk wordt hoe groot het voordeel of nadeel daadwerkelijk is.

Gedeeld geven is een vorm van schenken aan een goed doel, waarbij de schenker het blooteigendom overdraagt aan de ANBI (algemeen nut beogende instelling) en tegelijkertijd het vruchtgebruik behoudt. De schenker behoudt recht op een vast percentage van het geschonken vermogen. De schenking vindt plaats als een periodieke gift die aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting gedurende 5 jaren. Bovendien neemt het vermoge

Belasting op vermogen vanaf 2027

Er zijn veel manieren om vermogen over te dragen door schenkingen aan de volgende generatie. Hierboven zijn slechts enkel voorbeelden genoemd. In ieder situatie kunnen wij u een passende oplossing bieden en helpen bij de uitvoering. Of het nu het opstellen van de schenkovereenkomst is of het inzichtelijk maken van de te realiseren belastingvoordelen. Wij helpen u graag. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 06-41717904.

    Contact opnemen

    Benieuwd of uw wensen en doelstellingen financieel haalbaar zijn? Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

    Financiële Planning Specialist

    Bronsweg 7

    8211 AL Lelystad