BOX 3 – belasting over vermogen – de huidige status – deel 2

Het vermogen in box 3 wordt de laatste jaren belast op basis van een verondersteld rendement. Het daadwerkelijk behaalde rendement is niet relevant. Alleen de hoogte van het vermogen is relevant.

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat de sinds 2017 geldende box 3-systematiek onrechtmatig is. Op 15 april 2022 en 28 april 2022 heeft de staatssecretaris  weergegeven hoe hij het rechtsherstel voor de box 3-heffing over de jaren 2017 tot en met 2020 gaat vorm geven.

Voor 2021 en 2022 als wel over de jaren 2023 en2024 komt hij met een voorstel voor overbruggingswetgeving. In het coalitieakkoord van 15 december 2021 heeft het kabinet afgesproken dat er per 2025 een nieuw stelsel voor box 3 op basis van het werkelijk rendement zal worden ingevoerd. Hoe dat er uit komt te zien lichten we toe in deel 3.

In deze blog bespreek ik de voorgenomen heffing over de jaren 2021 tot en met 2024. In de vorige blog wordt de belastingheffing over het vermogen over de periode van 2017 tot en met 2020 weergegeven. In de laatste blog bespreek ik de contouren van de nieuwe heffing over het vermogen in BOX 3. Tevens worden de aanpassingen in BOX 3 op basis van de voorjaarsnota besproken.

De enige uitvoerbare en voor het kabinet acceptabele wijze van rechtsherstel gaat uit van de werkelijke vermogensmix, met een nieuwe forfaitaire berekening. Hier zijn twee varianten voor uitgewerkt. Brief van 19 april2022Bij beide varianten is sprake van geautomatiseerd rechtsherstel op basis van een nieuwe forfaitaire berekening, waarbij wel wordt uitgegaan van de werkelijke samenstelling van het vermogen van belastingplichtigen, maar niet van het werkelijke rendement. Er is gekozen voor de forfaitaire spaarvariant. Hiervoor zal overbruggingswetgeving moeten worden gemaakt. Op Prinsjesdag hoopt met de overbruggingswetgeving aan te bieden aan de Kamer.

De aanslagen over 2021 staan nog niet definitief vast. Die aangifte(n) worden volgens de overbruggingswetgeving belast. . U heeft al wel een aangifte over 2021 ingediend. De aangifte over 2021 wordt op dit punt aangepast. Uiteraard staan de belastingaangiften over 2022, 2023 en 2024 ook nog niet vast.

De vrijstelling wordt verhoudingsgewijs toegerekend. Deze wordt niet verhoogd naar € 80.000 per belastingplichtige

Het spaarsaldo wordt gewaardeerd op 0,01% over het jaar 2021. Schulden in BOX 3 worden voor 2,46% meegenomen. Dit is ongeacht de werkelijk betaalde rente. Beleggingen worden gewaardeerd tegen 5,69%. Is er bijvoorbeeld een familielening verstrekt dan kom je in een rare spagaat terecht. Enerzijds stelt de belastingdienst eisen aan de rente op de dergelijke leningen. Een rente die 0,20% boven de marktrente ligt wordt in ieder geval geaccepteerd. Tegelijkertijd wordt bij de belastingheffing in BOX 3 verondersteld dat er 5,69% wordt gerealiseerd. Dat is op z’n minst gezegd merkwaardig te noemen.

Voor de erfbelasting geldt dat als een reeds overleden persoon onder de hersteloperatie box 3 valt, het ontvangen bedrag van invloed kan zijn op de door de verkrijgers te betalen erfbelasting. Hetgeen verkrijgers eventueel toekomt na herstel, wordt wanneer dit op de peildatum aanwezig is in bijvoorbeeld de vorm van spaargeld mogelijk als box 3 vermogen aangemerkt. Er wordt nog verder onderzocht of, en zo ja, in hoeverre erfbelasting zal moeten worden afgedragen over hetgeen verkrijgers ontvangen bij herstel box 3 van een reeds overleden persoon.

Er zijn diverse inkomensafhankelijke regelingen waar mogelijk doorwerking plaatsvindt bij een aanpassing van het verzamelinkomen naar aanleiding van het herstel van box 3. Daar waar het doorwerkt naar andere belastingregelingen binnen de Belastingdienst wordt dit bij het originele herstel in principe ook hersteld.

We wachten met spanning de overbruggingswetgeving af. Als u nu vragen heeft, neem dan contact met ons op via Whatsapp of abonneer u op de nieuwsbrief.

    Contact opnemen

    Benieuwd of uw wensen en doelstellingen financieel haalbaar zijn? Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

    Financiële Planning Specialist

    Bronsweg 7

    8211 AL Lelystad