BOX 3 – Belasting over vermogen vanaf 2026

Staatssecretaris Marnix van Rijn heeft een brief naar de Tweede Kamer verzonden waarin hij ingaat op de voorgenomen wijziging van de belasting over vermogen in BOX 3 vanaf 2026. In de brief schets hij de tijdlijn voor de invoering van de vermogensaanwasbelasting (deze belasting wordt door het kabinet gewenst) vanaf 2026, een onderzoek naar een verfijning van het huidige forfaitaire stelsel en de verhoogde complexiteit in de uitvoering bij een stelstel op basis van het daadwerkelijk rendement.

Tijdlijn

In het derde kwartaal van 2024 moet de wetgeving van de nieuwe vermogensaanwasbelasting aanhangig gemaakt worden bij de eerste Kamer is nu het voornemen. Er is dan voldoende tijd om de belastingwetgeving aan te passen en de wijzigingen te implementeren per 1 januari 2026.

Verfijningen van het huidige stelsel

De verfijningen die onderzocht zijn op basis het huidige stelsel staan hieronder puntsgewijs weergegeven.

 • een nadere verfijning van de categorieën
  • bijvoorbeeld een onderscheid in aandelen en obligaties
  • een onderscheid in familieleningen (vorderingen) en overige bezittingen
  • denk ook aan een verschil in behandeling van wel of niet verhuurde woningen
  • aparte behandeling van belastingplichtigen in een VVE (vereniging van eigenaren)
  • cryptovaluta
  • vorderingen
  • schulden – de rente wordt bepaald in het jaar van afsluiten
  • bij de berekening rekening houden met kosten en huurinkomsten. Met name die laatste lijkt een heel logische en relatief makkelijke aanpassing.
 • geen meerjarig gemiddelde te nemen, maar een 1-jarig forfait. Dat sluit beter aan bij de werkelijkheid. Het wordt qua uitvoering complex als het rendement in enig jaar negatief is. Denk eens aan het beleggingsjaar 2022.
 • de forfaits anders berekenen. Nu worden deze na afloop van het jaar vastgesteld op basis van het gemiddelde.
 • Het heffingsvrije vermogen omzetten in een heffingsvrij inkomen. Vermogen zijn de bezittingen minus de schulden, waardoor vermogensstructurering in de hand wordt gewerkt. Bij inkomen uit vermogen wordt dit voorkomen.
  • het forfaitaire inkomen uit vermogen wordt dan belast
  • er kan een heffingsvrij inkomen worden bepaald of de vrijstelling kan volledig vervallen
 • Meerdere peildata hanteren. Nu is er 1 peildatum, 1 januari van het afgelopen jaar (2022) voor de aankomende aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2022.
  • Elke maand een peildatum of 1 keer per kwartaal zijn mogelijke oplossingen.
 • Een tegenbewijsregeling invoeren. Als het rendement lager is dan het forfaitaire rendement, dan kan worden aangesloten bij het daadwerkelijk gerealiseerde rendement. Het grootste voordeel is wellicht dat het veel bezwaren zal wegnemen. Alleen de categorie die tegenbewijs levert wordt onderzocht door de belastingdienst op juistheid.

Op grond van bovenstaande verfijngingen is er een variant uitgewerkt. Deze gaat uit van 1 peildatum, verschillende forfaits (eenjarig f meerjarig), er wordt rekening gehouden met kosten, het heffingsvrije vermogen verdwijnt ten faveure van het heffingsvrije inkomen.

Uitvoeringsaspecten

De belangrijkste bezwaren voor invoering van een stelsel op basis van daadwerkelijk rendement zijn

 • de gegevens uitvraag groeit
 • er wordt een groter beroep gedaan op het doen vermogen van belastingplichtigen
 • de ict-systemen van de belastingdienst moeten aangepast worden
 • de kansen op fouten in de aangifte neemt toe

De conclusie mag zijn dat de staatsecretaris een sterke voorkeur heeft voor verfijnging van de huidige wetgeving in BOX 3. Het kabinet wil een belasting op basis van daadwerkelijk rendement. Het blijven spannende tijden voor een ieder die vermogen heeft. Mijn advies is in ieder geval om de komende periode (tot ultimo 2024) flexibel te blijven om noodzakelijke aanpassingen te  kunnen doen op basis van het alsdan gekozen stelsel. Meer informatie nodig of vrijblijvend eens van gedachten wisselen, 06 – 417 17 904.

  Contact opnemen

  Benieuwd of uw wensen en doelstellingen financieel haalbaar zijn? Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

  Financiële Planning Specialist

  Bronsweg 7

  8211 AL Lelystad